175 zienswijzen in behandeling genomen

Op de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport zijn 175 zienswijzen binnengekomen. De ingediende zienswijzen zijn in behandeling genomen.

Op 16 december 2020 vergaderen PS over de binnengekomen zienswijzen tijdens de commissie Omgevingsvisie.

Iedereen kon van 22 september tot en met 2 november 2020 een zienswijze indienen. Tijdens deze  terinzageperiode zijn er vier online informatieavonden georganiseerd. De bedoeling van deze informatieavonden was om iedereen de gelegenheid te geven vragen te stellen. De informatieavonden zijn goed bezocht: in totaal waren er 76 deelnemers.

Vervolg

Op basis van de ontvangen zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten begin 2021 een concept Nota van Beantwoording vast. In februari 2021 bespreken Provinciale Staten de concept Nota van beantwoording, Omgevingsvisie, Interim Omgevingsverordening en het planMER en stellen deze naar verwachting in maart 2021 vast. De Omgevingsvisie en de Interim verordening treden dan in april 2021 in werking. Vervolgens stellen GS een Ontwerp Omgevingsverordening voor werking onder de Omgevingswet op. Deze ligt in juni en juli 2021 ter inzage en kan vervolgens eind 2021 worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan in werking treden zodra de Omgevingswet van kracht wordt, naar verwachting op 1 januari 2022.