GS stellen concept Nota van Beantwoording vast

Reactie op zienswijzen Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben een concept Nota van Beantwoording vastgesteld in reactie op de zienswijzen die zijn binnengekomen op de Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport. Tijdens de terinzageperiode van 22 september t/m 2 november 2020 ontvingen we 175 zienswijzen.

Extra commissievergadering voor insprekers

De indieners van zienswijzen ontvangen de concept Nota van Beantwoording. De indieners kunnen hierop reageren door deel te nemen aan de extra vergadering van de Commissie Omgevingsvisie op 10 februari 2021. Insprekers voor deze extra vergadering van de Commissie Omgevingsvisie kunnen zich uiterlijk 8 februari om 9:00 uur melden bij de statengriffie@provincie-utrecht.nl. Provinciale Staten bespreken vervolgens de concept Nota van Beantwoording, de Omgevingsvisie, de Interim Omgevingsverordening en het planMER en stellen deze naar verwachting in maart 2021 vast.

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

We maken de Omgevingsvisie en -verordening voor de fysieke leefomgeving. De provincie Utrecht heeft een fijne woon-, werk- en leefomgeving en dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd is er in de omgeving ruimte nodig voor grote opgaven, zoals de groeiende behoefte aan woningen en (recreatie)groen, en de ontwikkeling van natuur en de energietransitie. Daarom kijken we vooruit en maken we een visie voor de omgeving, waarin staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. In de Omgevingsverordening staan de regels die deze visie mogelijk maken.

Inwerkingtreding Omgevingsvisie en vervolg

Als Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening in maart vaststellen, kunnen deze op 1 april in werking treden. Vervolgens werken Gedeputeerde Staten verder aan de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor stellen Gedeputeerde Staten een Ontwerp Omgevingsverordening vast. Deze ligt in juni en juli 2021 ter inzage en kan vervolgens eind 2021 worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan in werking treden zodra de Omgevingswet van kracht wordt, naar verwachting op 1 januari 2022.