GS stellen Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening vast

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het milieueffectrapport (planMER) op 17 maart vastgesteld. In deze documenten staat hoe de provincie ervoor wil zorgen dat het ook in de toekomst fijn wonen, werken en leven is in de provincie Utrecht. Publicatie van de ontwerpen volgt begin april.

Handen schudden

In de visie staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en ruimte vragen, zoals de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. De keuzes die de provincie wil maken, staan in de Ontwerp Omgevingsvisie. De bijbehorende regels staan in de Ontwerp Omgevingsverordening en de milieueffecten zijn beschreven in het planMER.

Publicatie

Op dit moment worden de ontwerpen gedigitaliseerd, waarna deze openbaar gemaakt worden*.

Ter inzage en inloopavonden

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op de ontwerpen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport, leggen we deze 6 weken ter inzage*. Reageren in deze periode kan door een zienswijze in te dienen. Tijdens de terinzagelegging organiseren we inloopavonden op diverse locaties in de provincie*. Ook worden er hoorzittingen gehouden om mondeling een zienswijze in te dienen*.

* Planning en coronavirus

De ontwerpen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport worden in april gepubliceerd. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het momenteel nog onbekend wanneer de terinzagelegging, de inloopavonden en hoorzittingen kunnen plaatsvinden.

Meer informatie over de planning volgt zo spoedig mogelijk. Houd deze website in de gaten.