Omgevingsvisie en Interimverordening treden in werking

De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht treden op 1 april 2021 in werking en zijn online beschikbaar. De besluitvorming door Provinciale Staten van 10 maart is verwerkt in de documenten. De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening zijn nu beschikbaar als digitaal plan en als pdf-document. De provincie gaat uitvoering geven aan het beleid zoals dat in de Omgevingsvisie staat beschreven.

In de Omgevingsvisie  staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en ruimte vragen. Denk aan de bevolkingsgroei en de groeiende woningbehoefte en het opwekken van duurzame energie. De keuzes die de provincie wil maken, staan in de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn zeven thema’s uitgewerkt. Per thema maken we belangrijke keuzes.

De 7 thema's van de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie: slim combineren en concentreren

Omdat de ruimte in de provincie beperkt is, móeten we keuzes maken. Daarom is ons uitgangspunt in de Omgevingsvisie om waar mogelijk te kiezen voor slim combineren en concentreren.

Slim combineren

Met slim combineren bedoelen we dat de beschikbare ruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden. We combineren bijvoorbeeld het versterken van de rivierdijken met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en nieuwe recreatie- en natuurgebieden. Door te zorgen dat het autoverkeer op de dijken vermindert, ontstaat er meer ruimte voor wandelaars en fietsers.

Concentreren

Concentreren betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woningen voornamelijk gebouwd worden dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Veel van wat je nodig hebt, is dan in de buurt en goed bereikbaar. Als het nodig is om kernen leefbaar te houden, is daarnaast een kleine uitbreiding mogelijk. Daarbij vinden we voldoende ruimte om te bewegen en voldoende groen en water belangrijk. En door te bouwen in bebouwd gebied (concentreren) zorgen we er juist voor dat er op andere plekken in de provincie ruimte overblijft voor andere zaken dan wonen. Denk aan natuur, het verbouwen van voedsel en het opwekken van zon- en windenergie en het verbouwen van voedsel.

Interim Omgevingsverordening

De Interim Omgevingsverordening is opgesteld omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en de provincie alvast aan de slag wil met de uitvoering van het beleid in de Omgevingsvisie. De eerder vastgestelde Omgevingsverordening kon niet onder de huidige wetgeving ingaan, de Interim Omgevingsverordening wél. Met deze Interim Omgevingsverordening overbrugt de provincie dus de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vervolg

De provincie gaat nu verder met de Ontwerp Omgevingsverordening. Als de laatste inzichten zijn verwerkt, ligt deze van begin juni tot half juli 2021 ter inzage. Na verwerking van eventuele zienswijzen stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening naar verwachting eind 2021 vast. Deze Omgevingsverordening treedt dan onder de Omgevingswet in werking.