Omgevingsvisie en -verordening een stap dichterbij

Gedeputeerde Staten hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. In deze documenten staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie. Dit is een tussenstap naar de vaststelling van het ontwerp van beide documenten in maart 2020.

De zeven thema's van de omgevingsvisie provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een fijn woon-, werk- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd is er in onze kleine provincie ruimte nodig voor ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk hierbij aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de aantrekkende economie, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling.

Slimme combinaties

Als provincie willen we het mooie diverse landschap behouden en versterken met maatwerk per gebied en slimme combinaties. Zo kan het aanleggen van fietspaden worden gecombineerd met zonnepanelen in het wegdek. Of het ontwikkelen van meer groen op of aan gebouwen wat zorgt voor een betere luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Omgevingsverordening: regels voor de leefomgeving

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten voegen we samen in één provinciale verordening. Het aantal regels neemt dus af. Waar nodig zijn regels eenvoudiger opgeschreven en/of beter op elkaar afgestemd.

De Provinciale Omgevingsvisie Utrecht is zelfbindend. Hoewel we intensief hebben samengewerkt met gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners, zijn deze partijen juridisch niet aan de Omgevingsvisie gebonden. Zij zijn wél gebonden aan de regels en normen in onze Omgevingsverordening.

Eind 2020 gereed

Het concept ontwerp is een tussenstap op weg naar de uiteindelijke Omgevingsvisie en -verordening. We bieden het concept ter consultatie aan onze samenwerkingspartners aan. Met de reacties op het concept gaan we verder aan de slag om in maart 2020 de Ontwerp Omgevingsvisie, -verordening en planMER vast te stellen.

Deze documenten komen ter inzage te liggen van 7 april t/m 18 mei 2020. In die periode kan iedereen die dat wil reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle zienswijzen stellen PS eind 2020 de definitieve Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast.