Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 ter inzage

Van 1 juni tot 12 juli 2021 ligt de Ontwerp Omgevingsverordening 2022 van de provincie Utrecht ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen tijdens de informatieavonden.

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet de provincie Utrecht beschikken over een omgevingsverordening. Hierin staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. De Interim Omgevingsverordening, die werkt op basis van huidige wetgeving is omgezet naar de Ontwerp Omgevingsverordening op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Naast deze omzetting zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening die op 1 april 2021 in werking is getreden. Het gaat onder meer om:

  • bescherming weidevogels breder dan alleen bij duurzame energie;
  • aanscherping regels voor biomassa;
  • regelgeving (reclame)borden is vereenvoudigd;
  • nieuwe kaart kleine landschapselementen;
  • aanpassing van het begrip erf in relatie tot regels voor natuurnetwerk Nederland; en
  • invulling van gereserveerde artikelen, die onder de huidige wetgeving nog niet opgenomen konden worden.

Een gedetailleerd overzicht vindt u in de verschillentabel.

Inzage en informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsverordening ligt van 1 juni tot 12 juli 2021 ter inzage.* In deze periode kan iedereen op de stukken reageren door een zienswijze in te dienen. 

Op 7 en 9 juni organiseren wij informatieavonden waar u vragen kunt stellen over de Ontwerp Omgevingsverordening. Dit zijn online bijeenkomsten. U kunt zich voor de informatieavonden aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl.

* In afwachting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het document niet digitaal beschikbaar. Mocht de Ontwerp Omgevingsverordening 2022 tijdens de periode van terinzagelegging digitaal beschikbaar komen, dan volgt een nieuwsbericht om u hierover te informeren.

Vragen en zienswijzen

Wij verzoeken u om u te richten op de gewijzigde onderwerpen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening. De kans is klein dat regels die inhoudelijk ongewijzigd zijn in de Ontwerp Omgevingsverordening, zullen worden aangepast, omdat Provinciale Staten deze regels recent hebben vastgesteld. Overigens kan het zo zijn dat regels wel tekstueel zijn aangepast, maar inhoudelijk niet, omdat in de Omgevingswet andere termen worden gebruikt. De veranderingen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening zijn te vinden in de verschillentabel.

Invoering Omgevingswet uitgesteld

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De Ontwerp Omgevingsverordening wordt begin 2022 vastgesteld door Provinciale Staten en zal in werking treden op het moment dat de Omgevingswet ingaat.

Ook ter inzage: Ontwerp Bodem- en waterprogramma en Ontwerp Programma Wonen en Werken

Tegelijkertijd met de Ontwerp Omgevingsverordening 2022 gaan de volgende twee programma’s ter inzage: het Ontwerp Programma Wonen en Werken en het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027.