Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en planMER online beschikbaar

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) zijn voor iedereen in te zien. Na de vaststelling door Gedeputeerde Staten in maart hebben we deze documenten eerst gedigitaliseerd. Door het uitstel van de Omgevingswet is nog niet duidelijk wanneer de stukken ter inzage kunnen komen te liggen.

Fort Jutfaas

> Bekijk de documenten op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie

De provincie Utrecht heeft een fijn woon-, werk- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk hierbij aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de economische bedrijvigheid, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling. In de Ontwerp Omgevingsvisie staat welke keuzes de provincie wil maken om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd de Utrechtse kwaliteiten te behouden.

Omgevingsverordening: regels voor de leefomgeving

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten voegen we samen in één provinciale verordening. Het aantal regels neemt dus af. Waar nodig zijn regels eenvoudiger opgeschreven en/of beter op elkaar afgestemd.

Het milieueffectrapport (planMER)

De keuzes die we voor de toekomst maken kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Daarom hebben we tegelijkertijd met het schrijven van de Omgevingsvisie een milieueffectrapport (planMER) laten opstellen. Hiermee zorgen we ervoor dat het aspect milieu volwaardig mee kan wegen in de besluiten die we nemen in de Omgevingsvisie. De gevolgen die het nieuwe beleid van de Omgevingsvisie en -verordening heeft voor het milieu en de leefomgeving, zijn in beeld gebracht door adviesbureau Tauw. De resultaten van het onderzoek staan in het milieueffectrapport.

Uitstel omgevingswet en coronacrisis

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2021 en de nieuwe datum waarop de wet ingaat, is nog niet duidelijk. Daarnaast hebben we te maken met de coronacrisis die ook onzekerheden met zich meebrengt. Zodra we meer duidelijkheid hebben over wat deze ontwikkelingen betekenen voor onze voorbereiding op de wet en voor de terinzagelegging, zullen we daarover berichten. In de terinzageperiode is het voor iedereen mogelijk om te reageren door middel van een zienswijze.