Planning terinzagelegging Omgevingsvisie, -verordening en planMER

Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022, hebben we een nieuwe planning opgesteld voor de terinzagelegging en vaststelling van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het milieueffectrapport (planMER).

Zo snel mogelijk van start

De maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zijn groot en urgent. Denk aan de energietransitie, bodemdaling of de extra woningen die nodig zijn.  We willen in de provincie Utrecht daarom snel van start. In de Omgevingsvisie staan de ambities en werkwijzen om ervoor te zorgen dat Utrecht een mooie, prettige en gezonde provincie is en blijft om in te wonen, werken en leven. Bij de Omgevingsvisie hoort een Omgevingsverordening, waarin de bijbehorende regels staan.

De Omgevingsvisie kan onder de huidige wetgeving vastgesteld worden, maar dat geldt niet voor de Omgevingsverordening. Die kan alleen onder de nieuwe Omgevingswet in gaan. Om toch eerder uitvoering te geven aan de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie, hebben Gedeputeerde Staten besloten om een tussenstap te zetten. Totdat de nieuwe wet in gaat, komt er daarom een interim Omgevingsverordening (Interimverordening).

Interimverordening in september gereed

De Interimverordening wordt momenteel opgesteld en in september 2020 openbaar gemaakt. We leggen deze Interimverordening dit najaar samen met de Ontwerp Omgevingsvisie en het planMER ter inzage.

Bekijk de lijst met verschillen tussen de Ontwerp Omgevingsverordening en de concept Ontwerp Interimverordening.

Terinzagelegging en informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Interimverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Op 28 en 29 september zijn er digitale informatieavonden en op 8 en 12 oktober zijn er informatieavonden op locatie. Op de informatieavonden is er is gelegenheid tot vragen stellen. In september publiceren we meer informatie over de terinzagelegging, de informatieavonden en het indienen van een zienswijze.

Bekijk de Tourplanner voor een overzicht van de planning.

Vervolg

Op basis van de zienswijzen die binnenkomen tijdens de terinzagelegging, stellen Gedeputeerde Staten begin 2021 een Nota van Beantwoording op. In februari 2021 bespreken Provinciale Staten de Ontwerp Omgevingsvisie, de Interimverordening en het planMER en stellen deze in maart 2021 vast. De Omgevingsvisie en de Interimverordening treden dan in april 2021 in werking. In juni en juli 2021 ligt de Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage, die vervolgens eind 2021 kan worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan dan in werking treden zodra de Omgevingswet van kracht is.