Reactie op zienswijzen NRD voor MER Omgevingsvisie

De provincie Utrecht heeft een Nota van Beantwoording vastgesteld in reactie op de ingekomen zienswijzen op de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD). De NRD is de eerste stap voor het opstellen van een milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie. De NRD heeft tot 28 februari ter inzage gelegen. Ook heeft de commissie m.e.r. een advies gegeven op de NRD.

mer.jpg

In de NRD staat welke milieuaspecten van de Omgevingsvisie onderzocht gaan worden en met welke diepgang. Het doel van de inspraak is iedereen uit te nodigen om mee te denken over de opzet van de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Relatie Omgevingsvisie en MER

De procedure voor het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) loopt gelijktijdig met het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening en wordt in samenhang opgesteld. Het MER komt interactief tot stand. Het voordeel hiervan is dat tijdens het ontwikkelen van de visie de milieu-informatie kan worden meegenomen tijdens het proces. Door deze interactieve werkwijze, waarbij samen met stakeholders de visie en planMER vorm krijgen, is vooraf geen blauwdruk te geven hoe het MER er uiteindelijk precies uit gaat zien op bijvoorbeeld detailniveau. Dit is afhankelijk van de concreetheid van de keuzes in de visie. De onderzoeksaanpak uit de NRD kan daarmee gedurende het proces steeds scherper worden en de binnengekomen zienswijzen en het advies van de cie m.e.r. helpen daar nu bij.

Zienswijzen en advies commissie M.E.R.

Op de NRD zijn 19 zienswijzen binnengekomen. Ook heeft de commissie m.e.r. een advies gegeven op de NRD. De commissie m.e.r. is een onafhankelijk commissie die adviseert over milieueffectrapporten. De zienswijzen bevatten veel suggesties en aandachtspunten. Dit gaat niet altijd alleen over de  onderzoeksaanpak in de NRD, maar ook over het proces en inhoud van de Omgevingsvisie. Daarnaast ondersteunt de commissie m.e.r. de aanpak voor de m.e.r. en geeft aanbevelingen voor de verdere uitwerking van de m.e.r. Deze aanbevelingen, suggesties en aandachtspunten komen in het verdere traject van pas bij het opstellen van de Omgevingsvisie en planMER.

NOTA VAN BEANTWOORDING EN VERVOLG

De zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording (pdf, 481 kB). Deze zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. worden meegenomen in de verdere uitwerking van de m.e.r. In afstemming met onze gebiedspartners en ons nieuwe College van Gedeputeerde Staten wordt het verdere proces om te komen tot een visie en MER verder uitgewerkt. Via nieuwsberichten op deze website houden we u op de hoogte. De commissie m.e.r. geeft een toetsingsadvies op het uiteindelijke planMER dat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegd wordt. Dit is gepland in het voorjaar van 2020.