Regiodialogen eerste ronde regio Amersfoort

De eerste ronde regiodialogen voor de regio Amersfoort heeft plaatsgevonden (juni en juli 2019). Op 27 juni vond de ambtelijke regiodialoog plaats in Amersfoort. Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, het waterschap en enkele maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in gesprek over de kwaliteiten, opgaven en kansen voor de regio. In het bestuurlijk overleg op 11 juli is een aantal punten teruggelegd.

regiodialoog_amersfoort.jpg

Uit de ambtelijke regiodialoog van 27 juni is een aantal punten naar voren gekomen. Deze punten zijn in de bestuurlijke regiodialoog op 11 juli voorgelegd en besproken:

 • Het knelt
  De ruimte die nodig is om aan de verschillende ruimtelijke opgaven recht te doen, dwingt tot het maken van keuzes en combinaties; de balans tussen kwaliteit en ontwikkeling. In het Koersdocument is daarnaast ‘concentreren van opgaven’ het uitgangspunt.
 • In verbinding met
  De grenzen van regio en van de provincie zijn niet hard en absoluut. In de omgevingsvisie moet uitdrukkelijk de verbinding gemaakt worden met aangrenzende gebieden.
 • Kansrijke locaties
  Bij het thema verstedelijking speelt de vraag naar kansrijke locaties. De wens is geuit dat verschillende kernen de mogelijkheid moeten hebben om op kleine schaal bij te bouwen om op die manier een vitale kern te blijven. Tegelijk zullen één of meer grotere locaties gevonden moeten worden om op langere termijn invulling te geven aan de veronderstelde vraag naar extra woningen.
 • Afstemming Regionale Energie Strategie (RES)
  Het traject van de Omgevingsvisie loopt nu voor op dat van de Regionale Energie Strategie. Intentie is om de RES-uitkomsten zo veel als mogelijk te faciliteren.

Vervolg: tweede ronde regiodialogen

De bestuurders hebben kennis genomen van de verschillende observaties en met name besproken wanneer en hoe de keuzes zouden moeten worden gemaakt. Afgesproken is om hier in de tweede ronde Regiodialogen verder op in te gaan. Deze tweede ronde vindt plaats in september 2019.

Regiodialogen voor ontwikkeling en opstellen Omgevingsvisie

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn er vóór en na de zomer van 2019 regiodialogen met de regio’s U16, Foodvalley en Amersfoort. Het doel van deze regiodialogen is: samen proberen oplossingen te vinden voor de opgaven in de regio. Deze oplossingen gebruiken we bij het ontwikkelen en opstellen van de Omgevingsvisie.