Regiodialogen eerste ronde regio Foodvalley

De eerste ronde regiodialogen voor de regio Foodvalley (Utrechtse zijde) heeft in juli 2019 plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn met elkaar in gesprek gegaan over de kwaliteiten, opgaven en kansen voor deze regio. In het bestuurlijk overleg van 4 juli is een aantal punten teruggelegd.

regiodialoog_foodvalley.jpg

In de ambtelijke regiodialoog van 2 juli is eerst gesproken over ruimtelijke strategieën voor de regio en daarna over kansen in de deelgebieden Flanken (Noord) en Linie, A12 Corridor, Binnenveld en flanken, én over kansen die grensoverschrijdend zijn.

Punten uit bestuurlijk overleg

Uit de ambtelijke regiodialoog is een aantal punten naar voren gekomen. Deze punten zijn in de bestuurlijke regiodialoog op 4 juli voorgelegd en besproken:

 • Verbinding met Gelderland
  Het is belangrijk om gezamenlijk met de Gelderse regiogemeenten en de provincie Gelderland op te trekken bij deze gebiedsgerichte uitwerking. De regionale opgaven gaan over de provinciale grenzen heen. Daarom moeten deze opgaven gezamenlijk opgepakt worden.
 • Woningbouw en regionale energie strategie
  Er is gesproken over de (boven)regionale rol in de woningbouwopgave. Ook is afgesproken dat de provinciale omgevingsvisie Utrecht in principe de uitkomsten van de Regionale Energie Strategie (RES) van regio Foodvalley opneemt in de visie, behalve als dit tegenstrijdig is met essentiële ruimtelijke uitgangspunten. Als dit laatste het geval is, dan wordt dit bestuurlijk voorgelegd.
 • Voorliggende keuzes
  Er is draagvlak voor compacte verstedelijking nabij OV-knooppunten met oog voor leefbaarheid, klimaatbestendigheid en passendheid bij de regio. Bij het zoeken naar verstedelijkingslocaties dienen ook de alternatieven uit het Toekomstbeeld OV 2040 te worden meegenomen. Verder is het van belang dat er voldoende aandacht is voor
  • vernieuwing van de landbouwsector (bijvoorbeeld in de vorm van een living lab); en
  • een andere manier van drinkwatervoorziening (gebruik van oppervlaktewater in plaats van grondwater).

Vervolg: tweede ronde regiodialogen

In de tweede ronde regiodialogen worden daadwerkelijke (oplossings)richtingen geformuleerd. Deze tweede ronde vindt plaats in september 2019.

Regiodialogen voor ontwikkeling en opstellen Omgevingsvisie

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn er vóór en na de zomer van 2019 regiodialogen met de regio’s U16, Foodvalley en Amersfoort. Het doel van deze regiodialogen is: samen proberen oplossingen te vinden voor de opgaven in de regio. Deze oplossingen gebruiken we bij het ontwikkelen en opstellen van de Omgevingsvisie.