Terugblik informatieavond Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

In het Huis voor de provincie Utrecht vond op 12 september een informatieavond plaats van het Rijk over het ontwerp van de NOVI en PlanMER NOVI. Deze informatieavond maakte onderdeel uit van een tour langs alle provincies waar bezoekers zich konden laten informeren over het ontwerp van de NOVI, vragen konden stellen en een zienswijze konden indienen. Een terugblik.

novi_inspraakavond.jpg

Ruim 50 geïnteresseerden kwamen op de informatieavond af. De informatieavond werd afgetrapt met een filmpje over de vier prioriteiten in het ontwerp van de NOVI:

  • ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
  • duurzaam economisch groeipotentieel;
  • sterke en gezonde steden; en
  • regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied.

Daarna ging de plaatsvervangend directeur NOVI Ingrid Post samen met andere leden van het programmateam NOVI in gesprek met de zaal.

Selectie van onderwerpen

Een selectie van onderwerpen die langskwamen:

  • Hoe is de samenhang met andere schaalniveaus (provinciaal, gemeentelijk)?

Hoewel de NOVI op basis van de Omgevingswet zelfbindend is voor het Rijk, vindt het kabinet het essentieel dat de NOVI een nationale visie wordt en niet alleen een visie van de rijksoverheid. De opgaven vereisen dat de gezamenlijke overheden als één overheid opereren. Het kabinet wil met de NOVI richting geven waar dat wordt gevraagd, maar ook ruimte maken voor (regionaal) maatwerk. Provincies en gemeenten zullen in hun eigen omgevingsvisies uiting geven aan hun verantwoordelijkheid en keuzes in de fysieke leefomgeving. In de op te stellen Omgevingsagenda’s per landsdeel worden de verschillende omgevingsvisies – nationaal, provinciaal en gemeentelijk – met elkaar in verbinding gebracht. Dit moet leiden tot een gezamenlijke definiëring van de opgaven in een specifiek gebied.

  • Is het mogelijk om een deel van de Utrechtse woningbouwopgave af te leiden naar delen in Nederland waar het minder druk is?

Uitgangspunt van de NOVI is om de woningvraag te realiseren in die regio’s waar de vraag is (zoals in de provincie Utrecht). Er wordt niet gekozen voor landelijke spreiding.

  • Praten burgers ook mee bij de totstandkoming van de NOVI?

Het maatschappelijke debat over de NOVI vindt op verschillende manieren plaats. De opvattingen van burgers over de fysieke leefomgeving zijn gepeild. Ook kinderen en jongeren hebben hun perspectief op de toekomst van Nederland geschetst. Via de formele inspraakprocedure na de vaststelling van de Ontwerp NOVI kan iedereen zienswijzen indienen (20 augustus - 30 september 2019). Daarna zal de NOVI gebiedsgericht en in samenhang met regionale omgevingsvisies worden uitgewerkt via omgevingsagenda’s in de regio. Dan gaat het ook om concretere gebiedsgerichte maatregelen. In die uitwerking gaat het de directe leefomgeving van inwoners raken en dan is het betrekken van burgers vooral essentieel.