Vervolg procedure milieueffectrapportage Omgevingsvisie

in PlanMER

Om de milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie op te stellen, heeft de NRD tot 28 februari ter inzage gelegen. Ook heeft de commissie m.e.r. een advies gegeven op de NRD. De provincie Utrecht komt eind mei met een reactie.

vergrootglas.jpg

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap voor het opstellen van een milieueffectrapportage voor de Omgevingsvisie. In deze notitie staat welke milieuaspecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen gaan worden en met welke diepgang.

Relatie Omgevingsvisie en MER

Gelijktijdig met het opstellen van de Omgevingsvisie wordt de m.e.r. procedure doorlopen. De milieueffectrapportage (MER) brengt de (milieu)gevolgen in beeld van de beleidskeuzes in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie en -verordening worden in het voorjaar 2020 samen met het MER ter inzage gelegd en zijn op 1 januari 2021 van kracht.
In de visie zal centraal staan hoe de provincie ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk wil maken met behoud of zelfs versterking van de Utrechtse kwaliteiten van de provincie.

Zienswijzen en advies commissie m.e.r.

Op de NRD zijn 19 zienswijzen binnengekomen. Ook heeft de commissie m.e.r. een advies gegeven op de NRD. De commissie m.e.r. is een onafhankelijk commissie die adviseert over milieueffectrapporten. De commissie is positief in haar reactie op de NRD en geeft de provincie aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking.

Reactie van de provincie

Eind mei komt de provincie met een reactie op de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. In een Nota van Beantwoording geeft de provincie aan wat dit betekent voor de verdere aanpak en uitwerking van de MER.