Zienswijze provincie Utrecht op ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft van 20 augustus tot en met 30 september 2019 ter inzage gelegen. In afstemming met onze regionale partners is een zienswijze opgesteld en bij het Rijk ingediend. In de zienswijze wordt bij het Rijk aandacht gevraagd voor een zestal hoofdpunten.

zienswijze_utrecht_novi.jpg

Bekijk direct de zienswijze van de provincie Utrecht op de NOVI (pdf, 1,4 MB)

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Het ontwerp van de NOVI is op 20 juni 2019 gepubliceerd. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de betekenis, toekomst en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In de NOVI zijn de maatschappelijke opgaven samengevat in vier prioriteiten:

  1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
  2. duurzaam economisch groeipotentieel;
  3. sterke en gezonde steden en regio’s; en
  4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied.

Opereren als één overheid

Hoewel de NOVI op basis van de Omgevingswet zelfbindend is voor het Rijk, vereisen de vier prioriteiten dat de gezamenlijke overheden als één overheid opereren. Het ontwerp van de NOVI heeft van 20 augustus tot en met 30 september ter inzage gelegen.Zienswijze provincie UtrechtIn afstemming met onze regionale partners hebben we een zienswijze (pdf, 1,4 MB) opgesteld en bij het Rijk ingediend. In de zienswijze wordt bij het Rijk aandacht gevraagd voor een zestal hoofdpunten:

  1. Stel gebieden centraal

Gepleit wordt om in gebieden waar meerdere NOVI-opgaven samenkomen de Rijk-regiotrajecten optimaal op elkaar af te stemmen / te koppelen. Stel niet de trajecten, maar de gebieden centraal is de boodschap.

  1. Versterk samenhang Groene Hart

Verzocht wordt om aan te geven hoe het Rijk de onderlinge samenhang / interactie tussen de status van waardevol landschap, voorbeeld van NOVI-gebied m.b.t. transitie en ontwikkeling van veenweiden, de op te stellen regionale veenweide strategie en de gesloten Regio Deal bodemdaling Groene Hart ziet en hoe dubbelingen kunnen worden voorkomen.

  1. Benoem stadszone Utrecht Zuidoost als NOVI-gebied

Voorgesteld wordt om de zone aan de zuidoostkant van de stad Utrecht als NOVI-gebied te benoemen. NOVI-gebieden zijn een select aantal gebieden in Nederland met omvangrijke opgaven, waarvoor extra aandacht nodig is bij het doorontwikkelen van een geïntegreerde gebiedsgerichte werkwijze.

  1. Benoem Stationsgebied Utrecht; Langs Eem en Spoor & De Hoef-West Amersfoort tot grootschalige ontwikkellocaties

Verzocht wordt om de locaties Utrecht Stationsgebied; Langs Eem en Spoor & De Hoef-West Amersfoort aan het selecte lijstje grootschalige ontwikkellocaties in de NOVI toe te voegen. Hier ligt een relatie met de gesloten woondeal Metropoolregio Utrecht en de nog te sluiten woondeal regio Amersfoort.

  1. Geef Regionale Energiestrategieën de ruimte

Opgeroepen wordt om de Regionale Energiestrategieën de ruimte te geven bij het maken van voorstellen voor het zorgvuldig inpassen van duurzame energie op land. En deze ruimte niet op voorhand in te perken teneinde aan de taakstelling voor energietransitie te kunnen voldoen.

  1. Benut handreikingen Omgevingsagenda Noordwest

Voorgesteld wordt om een aantal handreikingen te benutten bij de vanaf 2020 op te stellen Omgevingsagenda landsdeel Noordwest. In deze Omgevingsagenda komen de gezamenlijke opgaven en ambities van Rijk en provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op het gebied van de fysieke leefomgeving te staan. De Omgevingsagenda zal dienen als basis voor in de toekomst te maken afspraken (actualisatie en verbreding van de huidige Gebiedsagenda MIRT landsdeel Noordwest).