Utrechtse Omgevingswetdag 2019

Snel naar

 • Optreden als één overheid

  Als de Omgevingswet in 2021 in werking treedt, moeten Utrechtse overheden goed samenwerken en als één overheid naar buiten treden. De Omgevingswet maakt daarmee de realisatie van plannen straks ‘eenvoudig beter’ voor iedereen die een vergunning aanvraagt om de Utrechtse leefomgeving te verbeteren.

 • Regionaal samenwerken en kennis delen

  Regionaal samenwerken en kennis delen op weg naar de invoering van de Omgevingswet: dat was het doel van de Utrechtse Omgevingswetdag op 21 november 2019. Zo’n 180 volksvertegenwoordigers, managers, bestuurders en ambtenaren gingen samen aan de slag. Lees het verslag

Snel naar

 • werksessie_1_1.jpg

  Omgevingsplan en de bruidsschat: slikken of stikken

  Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk automatisch naar het gemeentelijke omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Vanaf 1 januari 2021 kan het bevoegd gezag grote delen van de regels van de bruidsschat in het omgevingsplan laten vervallen en/of wijzigen. Welke gevolgen heeft dat?

  Terugblik: Omgevingsplan en de bruidsschat (pdf, 163 kB)

 • werksessie_1_32.jpg

  Participatie van initiatiefnemers in de praktijk

  Initiatiefnemers moeten onder de Omgevingswet aan participatie doen: belanghebbenden betrekken in de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De overheid moet de informatie die bij de participatie is verkregen, betrekken bij de belangenafweging. Hoe toets je als overheid of de participatie voldoende is geweest? Wat ga je als overheid regelen in je omgevingsplan? Welke invloed heeft participatie op de vergunningverlening?

  Presentatie: Participatie van initiatiefnemers uit de praktijk (pdf, 1,1 MB)

Snel naar

 • werksessie_1_4.jpg

  Digitaal stelsel Omgevingswet: wat levert het op?

  Welke functionaliteiten kunnen we op 1 januari 2021 verwachten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) en welke niet? Demo van al gerealiseerde functionaliteit en klikmodellen van functionaliteit waar nog aan gebouwd wordt. Doorkijkje naar 2020 en 2024. Wat moeten wij zelf nog doen (voor 2021) om het DSO-LV te kunnen laten functioneren?

  Presentatie: Digitaal Stelsel Omgevingswet: wat wel en wat niet (pdf, 7,1 MB)

 • werksessie_1_5.jpg

  Het digitale interbestuurlijke proces onder de Omgevingswet

  Behalve aansluiten op het DSO en de samenwerkvoorziening moet nog veel meer geregeld worden om goed te kunnen samenwerken met ketenpartners. Wat hebben regionale try-outs en werksessies aan inzichten opgeleverd? Welke samenwerkingsbouwstenen staan ons voor ter beschikking? Waar staan we als bevoegd gezag en uitvoeringsorganisaties zelf voor aan de lat?

 • werksessie_1_6.jpg

  Anders werken onder Omgevingswet: hoe pak je dat aan?

  De Omgevingswet vraagt om integraal denken en doen, een andere samenwerking tussen overheden zodat we als één overheid naar buiten treden, meedenken met de initiatiefnemers vanuit een oplossingsgerichte grondhouding (‘ja, mits’). Dat vraagt om kennis van de Omgevingswet, aanpassing van werkprocessen én andere vaardigheden. Hoe pak jij dat aan in jouw organisatie en wat kunnen anderen daarvan leren?

  Presentatie: Anders werken onder de Omgevingswet (pdf, 694 kB)

Snel naar

Snel naar

 • werksessie_2_3.jpg

  Op weg naar omgevingswetproof VTH-beleid in Utrecht

  Hoe toetsen we de participatieverplichting bij een vergunningaanvraag; stemmen we dat met elkaar af? Hoe gaan we om met de privatisering van het bouwtoezicht; kunnen we samen pilots uitvoeren om te ontdekken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan? Hoe gaan we onder de Omgevingswet samenwerken op het gebied van de VTH-taken? Wat betekent dit voor onze opdrachten aan de uitvoeringsdiensten?

  Presentatie: Op weg naar Omgevingswetproof VTH-beleid in Utrecht (pdf, 931 kB)

 • werksessie_2_4.jpg

  Utrechts platform omgevingsinformatie

  De Omgevingswet gaat uit van een gelijkwaardige informatiepositie. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van dienstverlening van belang dat informatie makkelijk, snel en eenduidig beschikbaar is. Het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bevat op 1 januari 2021 (nog) niet alle benodigde informatie. Een werkgroep is daarom gestart met de verkenning naar de mogelijkheden om veel gebruikte informatie op regionaal niveau (openbaar) met elkaar te delen.

  Presentatie: Utrechts platform Omgevingsinformatie (pdf, 1,5 MB)

 • algemeen_1.jpg

  Utrechtse samenwerkingsvoorziening toezicht en handhaving

  De Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (LV-DSO) voorziet nog niet in een digitale omgeving om als toezichthouders en handhavers documenten en informatie uit te wisselen om de ketensamenwerking te ondersteunen. Dat is voor de ketenpartners in de regio Utrecht aanleiding geweest om op zoek te gaan naar een alternatief. Na een inventarisatie van eisen en wensen, is er een marktverkenning uitgevoerd.

  Terugblik: Utrechtse samenwerkingsvoorziening toezicht en handhaving (pdf, 84 kB)

  Presentatie: Utrechtse samenwerkingsvoorziening toezicht en handhaving (pdf, 862 kB)