Naar één overheid

De Omgevingswet vraagt van ons als provincie om nauwer samen te werken met gemeenten, waterschappen, diverse ketenpartners (zoals omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) en veel andere organisaties. Als de wet straks in gaat, is nauwe samenwerking nodig omdat we gaan werken als één overheid met één Omgevingsloket.

Utrechtse samenwerking

Voor de provincie Utrecht is de samenwerking al volop in gang gezet. De provincie werkt al langere tijd met de hiervoor genoemde partners. Deze samenwerking wordt nu geïntensiveerd door de Omgevingswet.

Samenwerken als één overheid

Praatplaat Werken als één overheid in Utrecht

In een regionale werkgroep hebben gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie een aantal principes geformuleerd. Hiermee kunnen Utrechtse overheden werken als één overheid, zonder dat de lokale kleur en autonomie verloren gaan. De principes gaan over het effect naar inwoners en ondernemers en over de manier van samenwerken tussen de overheden.
Uitgangspunten voor het samenwerken als één overheid:

  • We werken samen op basis van gelijkwaardigheid
  • We dragen gezamenlijke beslissingen samen uit
  • Samenwerken = niet alleen praten maar samen doen!
  • We werken vanuit opgaven en belangen