Naar één Omgevingsloket (DSO)

Alle activiteiten in de lucht, de grond of in de bodem regelen via één loket: het landelijke (digitale) Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen die plannen heeft met of belangen heeft bij een bepaalde locatie snel zien wat er wel en niet is toegestaan. Voor aanvragers biedt dit sneller inzicht of een vergunning nodig is en waaraan die moet voldoen. En voor vergunningverleners geldt dat zij eenvoudiger toegang hebben tot alle benodigde informatie voor de afhandeling van een aanvraag.

Regels en procedures vereenvoudigen en versnellen

In de loop der jaren is het aantal regels gegroeid en daarmee is het starten en uitvoeren van projecten en initiatieven ingewikkelder geworden. Welke vergunning moet bij welke instantie worden aangevraagd en welke regels zijn leidend? Het lijkt somt te ontbreken aan een samenhangend geheel vanuit de verschillende overheden. Hoogste tijd om deze processen eens onder de loep te nemen en daar waar mogelijk te vereenvoudigen en versnellen.

Alles op één plek

Er komt een nieuw Omgevingsloket. Als de Omgevingswet in werking treedt, is dat loket dé centrale plek waar alle regels over de fysieke leefomgeving vindbaar zijn. Het is de bedoeling dat dit loket gaat helpen om processen te vereenvoudigen en versnellen. Via dit loket kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen of snel checken welke regels er gelden op een bepaalde locatie of voor een bepaalde activiteit.

De gebruiker centraal

Met de ingebruikname van het loket verandert er niet alleen veel voor de aanvragers van vergunningen en de verleners hiervan. Ook voor juristen, beleidsmakers en handhavers gaan zaken straks anders. Juristen en beleidsadviseurs stellen nu regels op in een taal die het systeem begrijpt. Het systeem kan de tekst pas goed lezen als alle tekstdelen gekoppeld zijn aan locaties op de kaart waar ze gelden en als ze zijn voorzien van kenmerken waarover ze gaan. Denk hierbij aan voor wie de regel bestemd is en welke functie of activiteit wordt geraakt en of daar dan een vergunningplicht van toepassing is. En natuurlijk moet de boodschap van de tekst voor de gebruikers duidelijk zijn. Het loket moet de gebruikers stapsgewijs meenemen; van oriënteren op de kaart naar checken op vergunnings- of meldingsplicht en invullen van aanvraagformulier.

Stappen te gaan tot Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt, moet het provinciale beleid van Utrecht gedigitaliseerd en gepubliceerd zijn in het landelijke digitale stelsel. Onze Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening zijn reeds beschikbaar gesteld via onze provinciale plannenviewer en de proefomgeving van het nieuwe Omgevingsloket. Juristen hebben de regels voor de Omgevingsverordening en -visie conform de standaarden van de Omgevingswet opgesteld.

Om alles op tijd gerealiseerd te krijgen, werken we momenteel intensief samen met andere provincies en softwareleveranciers om de Ontwerp Omgevingsverordening te publiceren binnen het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Juristen zijn druk bezig met het opstellen van de regels voor de Omgevingsverordening conform de standaarden van de Omgevingswet. Dit is nodig om de regels in de verordening digitaal vindbaar en via tekst en op de kaart raadpleegbaar te maken.

Voor de officiële publicatie van de definitieve Omgevingsvisie en -verordening in het Omgevingsloket werken we momenteel intensief samen met andere provincies en softwareleveranciers. Daarnaast stemmen we intensief af met onze gemeenten en waterschappen om dubbele vragen te vermijden. Zo hebben we allemaal regels over het kappen van bomen of het neerzetten van een gebouw, en willen we dat in het loket als 1 vragenboom voor de gebruiker neerzetten.

Snel naar

 • Naar één overheid

  De Omgevingswet vraagt van ons als provincie om nauwer samen te werken met andere overheden. Deze samenwerking is nodig omdat we moeten gaan werken als één overheid met één Omgevingsloket. In de regio Utrecht is de samenwerking om tot afspraken en gezamenlijke procedures te komen in volle gang.

 • Voordelen Omgevingsloket

  De voordelen van één Omgevingsloket:

  • Zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie (alle omgevingsdocumenten).
  • Checken of u voor een activiteit een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
  • Vergunningen aanvragen en meldingen doen.
  omgevingsloket.jpg

Vergunningchecker

De Omgevingswet stelt de gebruiker centraal, ook in de dienstverlening. Dit betekent dat iedereen via het digitale Omgevingsloket eenvoudige aanvragen kan doen met behulp van een vragenboom. De provincie Utrecht heeft als experiment alvast een vergunningchecker ingericht. Stel dat u een boom wilt kappen, dan kunt u met deze vergunningchecker snel controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.
U vult in waar de boom staat en vervolgens geeft u antwoord op een aantal vragen. Daarna leest u wat de regels zijn voor uw specifieke situatie. Groot voordeel van de vergunningchecker is dat niet alleen de provinciale regels meegenomen worden, maar ook die van de gemeente en het waterschap. Alle informatie op één plek dus, wel zo makkelijk!

Handige app om keuzes in beleid te maken

De keuzes die we maken in de provinciale Omgevingsvisie en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER), ondersteunen we met digitale geografische beleidskaarten die we presenteren in de app KaartCentraal. Deze app geeft aan welk beleid er geldt op een locatie. Het beleid is ingedeeld in vier categorieën:

 1. Rijksbeleid en/of EU-beleid;
 2. Wettelijke verplichtingen vanuit Rijksbeleid die in de omgevingsverordening staan;
 3. Provinciaal beleid dat in de Omgevingsverordening staat;
 4. Provinciaal beleid dat in de Omgevingsvisie staat.

Met deze app kunnen we snel zien welke keuzes het best scoren in haalbaarheid.