Procedures sneller en eenvoudiger

Binnen de provincie Utrecht zijn er zeker 50 instanties die zich bezighouden met normstelling, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit zijn natuurlijk gemeenten, de provincie en waterschappen, maar ook  Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio en terrein beherende instanties. Gemeenten en de provincie hebben een deel van de uitvoering van deze taken neergelegd bij één van de twee omgevingsdiensten die de provincie Utrecht rijk is. De rol van de provincie in dit hele proces is die van wettelijk coördinator en daarmee is het onze taak is om alle 50 instanties te stimuleren hun processen goed op elkaar af te stemmen en tijdig alles gereed te hebben.

Wat verandert? Een voorbeeld

Een van de veranderingen die voortkomt uit de invoering van de Omgevingswet is: lokale regelgeving voor milieunormen, zoals geluid, trillingen, bodem en geur. Nu gelden hier nog landelijke regels voor, maar na invoering van de Omgevingswet kun je voor de geldende regelgeving rondom bijvoorbeeld geluid terecht in het gemeentelijke omgevingsplan. Gemeenten zijn beter op de hoogte van wat er speelt binnen hun gemeentegrenzen en deze verandering biedt hen dan ook meer ruimte om zelf invulling te geven aan de milieunormen die lokaal gewenst zijn.

Dit is een van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Momenteel werken beleidsmakers en handhavers nauw samen om dit nieuwe proces van opstellen tot verlenen en handhaven op de juiste manier in te richten, zodat het inderdaad voor alle partijen eenvoudiger en sneller wordt.