Naar één visie

Snel naar

  • Omgevingsvisie

    De provincie Utrecht is van en voor ons allemaal. En is altijd in ontwikkeling. Om goed te kunnen inspelen op wat er op ons afkomt en om hier richting aan te geven, stellen we een Omgevingsvisie op. Daarbij gaat het om zaken als: hoe gaan we om met onze natuurgebieden of met de aanhoudende behoefte aan woningen en hoe stroomlijnen we de toename van het verkeer? Belangrijke vraagstukken die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken.

  • Ontwerpen online

    De provincie Utrecht werkt aan de Omgevingsvisie en -verordening. In maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) vastgesteld. De terinzagelegging is - vanwege de coronacrisis en het uitstel van de Omgevingswet - uitgesteld tot na de zomer.

Snel naar