Achtergrondinformatie over het milieueffectrapport

In april 2020 zijn de Ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening gereed en gaan ter inzage, evenals een planMER. In het planMER komen de gevolgen te staan van het nieuwe beleid voor het milieu en de omgeving.

milieugevolgen_546x182.jpg

Ter voorbereiding van dit planMER is op basis van het concept Ontwerp Omgevingsvisie alvast een aantal zaken in beeld gebracht en vastgelegd in een notitie. Het gaat daarbij om een overzicht van nieuw beleid en van de huidige milieusituatie en hoe die zich ontwikkelt als het beleid ongewijzigd blijft. Daarnaast bevat de notitie een doorkijk naar de vervolgaanpak van het planMER en de aanpak voor de Passende beoordeling Natura2000-gebieden. De notitie is samen met de concept Ontwerpen naar Provinciale Staten gestuurd en vormt de basis voor verdere uitwerking in het planMER.

> Download tussentijdse informatie over het milieueffectrapport (pdf, 1,7 MB)

Provinciale Staten hebben verzocht om bij het opstellen van de Omgevingsvisie drie mogelijke groeiscenario’s voor extra woningen uit te werken en daarbij de (milieu)gevolgen voor de provincie in kaart te brengen. Een globale analyse is te vinden in de notitie hieronder. In regioprocessen zoals U Ned (MIRT-onderzoek) wordt de verstedelijkingsopgave verder uitgewerkt.

> Download Notitie uitwerking groeiscenario's (pdf, 222 kB)