Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving, dus wat wel en niet mag. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten integreren we in één provinciale verordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd.

Decentraal, tenzij...

De Omgevingswet gaat uit van het principe ‘decentraal, tenzij’, daarbij is het in eerste instantie een taak van gemeenten om maatschappelijke opgaven te realiseren. Als gemeenten opgaven niet zelf doelmatig of doeltreffend kunnen realiseren, komt de provincie in actie om haar wettelijke taken en provinciale belangen te regelen. De provincie creëert in de Omgevingsverordening afwegingsruimte voor gemeenten. Overigens hoeft niet alles via de verordening geregeld te worden. De provincie kan ook andere instrumenten inzetten om de doelen te realiseren, zoals samenwerkingsafspraken, subsidies en programma’s.

De verordening en de visie

De Omgevingsverordening stellen we gelijktijdig op met de Omgevingsvisie. In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de concept ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. Het concept ontwerp van de Omgevingsverordening was een eerste ‘ruwe’ versie, waar we veel reacties op hebben ontvangen. Daarom is het ontwerp van de Omgevingsverordening ten opzichte van het concept ontwerp behoorlijk veranderd, dat geldt zowel voor de inhoud als voor de structuur. In maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld.

Terinzagelegging

De ontwerpen van de Omgevingsvisie en -verordening zijn online in te zien, maar worden -  vanwege de coronacrisis en het uitstel van de invoering van de Omgevingswet - pas na de zomer van 2020 ter inzage gelegd. De precieze periode wordt later bekend gemaakt.