Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten zijn samengevoegd in 1 provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd.

Decentraal, tenzij...

De Omgevingswet gaat uit van het principe ‘decentraal, tenzij’. Daarbij is het in eerste instantie een taak van gemeenten om maatschappelijke opgaven te realiseren. Als gemeenten opgaven niet zelf doelmatig of doeltreffend kunnen realiseren, komt de provincie in actie om haar wettelijke taken en provinciale belangen te regelen. De provincie creëert in de Omgevingsverordening afwegingsruimte voor gemeenten. Overigens hoeft niet alles via de verordening geregeld te worden. De provincie kan ook andere instrumenten inzetten om de doelen te realiseren, zoals samenwerkingsafspraken, subsidies en programma’s.

De interim verordening en de visie

Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de interim Omgevingsverordening vastgesteld. Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is er besloten om een interim Omgevingsverordening op te stellen. De eerder opgestelde Omgevingsverordening kan alleen onder de nieuwe Omgevingswet vastgesteld worden en niet onder de huidige wetgeving. De provincie Utrecht wil zo snel mogelijk uitvoering geven aan de plannen en ambities uit de nieuwe Omgevingsvisie en daarom is er een interim Omgevingsverordening opgesteld. Zo kan de provincie, totdat de Omgevingswet in werking treedt, toch al aan de slag met de uitvoering van het omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie. De interim Omgevingsverordening treedt op 1 april 2021 in werking.

Intrekkingen per 1 april 2021

Door de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening per 1 april 2021 trekt de provincie de volgende plannen, visies, verordeningen en besluiten per 1 april 2021 in.

Intrekking per 1 april 2021 van de volgende door PS vastgestelde plannen en visies:

 1. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1212PRS-VA01
 2. 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016) ), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA02
 3. Mobiliteitsplan 2015­2028
 4. Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen

Intrekking per 1 april 2021 van de volgende verordeningen:

 1. Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1612PRV-VA01
 2. 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatie NL.IMRO.9926.PV1812PRVph2-VA02
 3. Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1712PRVc-VA01
 4. Provinciale Milieuverordening 2013
 5. Wegenverordening provincie Utrecht 2010
 6. Waterverordening provincie Utrecht 2009
 7. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
 8. Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
 9. Waterverordening waterschap Rivierenland
 10. Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe
 11. Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017
 12. Distelverordening provincie Utrecht 1990
 13. Ontgrondingenverordening, provincie Utrecht

Intrekking per 1 april van het volgende door GS vastgestelde besluit:

 1. Het besluit ‘Wijziging in buurt van Tramweg 5.0’ (WijT) in te trekken gelijktijdig met het inwerking treden van de Interim Omgevingsverordening