Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten integreren we in één provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd.

Decentraal, tenzij...

De Omgevingswet gaat uit van het principe ‘decentraal, tenzij’, daarbij is het in eerste instantie een taak van gemeenten om maatschappelijke opgaven te realiseren. Als gemeenten opgaven niet zelf doelmatig of doeltreffend kunnen realiseren, komt de provincie in actie om haar wettelijke taken en provinciale belangen te regelen. De provincie creëert in de Omgevingsverordening afwegingsruimte voor gemeenten. Overigens hoeft niet alles via de verordening geregeld te worden. De provincie kan ook andere instrumenten inzetten om de doelen te realiseren, zoals samenwerkingsafspraken, subsidies en programma’s.

De verordening en de visie

De Omgevingsverordening wordt gelijktijdig opgesteld met de Omgevingsvisie. In maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. Het ontwerp van de Omgevingsverordening is ten opzichte van het concept ontwerp behoorlijk veranderd, dat geldt zowel voor de inhoud als voor de structuur.

Door uitstel Omgevingswet: Interimverordening nodig

De minister heeft besloten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld. In plaats van 1 januari 2021, treedt de wet dus pas op 1 januari 2022 in werking. Dit heeft gevolgen voor de Omgevingsverordening. De Ontwerp Omgevingsverordening kan niet onder de huidige wetgeving vastgesteld worden. Om toch eerder uitvoering te geven aan de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie, hebben Gedeputeerde Staten besloten om een tussenstap te zetten. Totdat de nieuwe wet in gaat, komt er daarom een interim Omgevingsverordening (Interimverordening).

De Interimverordening wordt momenteel opgesteld en in september 2020 openbaar gemaakt. We leggen deze Interimverordening dit najaar samen met de Ontwerp Omgevingsvisie en het milieueffectrapport (planMER) ter inzage.

Bekijk de lijst met verschillen tussen de Ontwerp Omgevingsverordening en de concept Ontwerp Interimverordening.