Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 is op 30 maart 2022 vastgesteld door Provinciale Staten.

De omgevingsverordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking, op 1 juli 2023. Tot die tijd geldt de Interim Omgevingsverordening, die werkt op basis van huidige wetgeving. 

Bekijk de Omgevingsverordening

De definitieve versie van de omgevingsverordening komt zo snel mogelijk beschikbaar via het Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Reacties omgevingsverordening

De Ontwerp Omgevingsverordening lag ter inzage van begin juni tot half juli 2021. Er zijn 56 reacties binnengekomen, met in totaal zo’n 100 aandachtspunten. De meeste reacties gingen over wonen en natuur: verzoeken om zowel meer als minder bebouwing toe te staan in het landelijk gebied én verzoeken om ontwikkelingen in natuurgebieden meer aan banden te leggen of juist meer vrij te geven. Hierin heeft de provincie de balans gezocht. “Onze samenwerkingspartners en de inwoners van provincie Utrecht zijn betrokken bij hun leefomgeving, dat is maar weer eens bewezen. Dat waarderen we zeer. We hebben daar ook zoveel mogelijk gehoor aan willen geven”, zegt gedeputeerde Huib van Essen.

Bekijk de antwoorden op alle zienswijzen in de Nota van beantwoording (pdf)

Totstandkoming omgevingsverordening

Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten zijn samengevoegd in 1 provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd.

Naast deze omzetting zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening. Het gaat onder meer om:

  • bescherming weidevogels breder dan alleen bij duurzame energie;
  • aanscherping regels voor biomassa;
  • regelgeving (reclame)borden is vereenvoudigd;
  • nieuwe kaart kleine landschapselementen;
  • aanpassing van het begrip erf in relatie tot regels voor natuurnetwerk Nederland; en
  • invulling van gereserveerde artikelen, die onder de huidige wetgeving nog niet opgenomen konden worden.

Een gedetailleerd overzicht vindt u in de verschillentabel. Een toelichting op deze wijzigingen vindt u de statenbrief over de Ontwerp Omgevingsverordening (pdf).

De interim verordening

Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is in 2020 besloten om een interim Omgevingsverordening op te stellen. De Omgevingsverordening kan alleen onder de nieuwe Omgevingswet werken en niet onder de huidige wetgeving. Om zo snel mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de plannen en ambities uit de nieuwe Omgevingsvisie heeft de provincie Utrecht daarom een interim Omgevingsverordening opgesteld. Deze is op 1 april 2021 in werking getreden. Hiermee kan de provincie toch al aan de slag met de uitvoering van het omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie.