Omgevingsvisie

De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we zo houden. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor opgaven als: de groeiende behoefte aan woningen, de aantrekkende economie en de energietransitie.

Onze fysieke leefomgeving

We maken een integrale Omgevingsvisie en -verordening voor de fysieke leefomgeving: alles wat je ziet, voelt en ruikt. Denk aan de lucht, alles op en onder de bodem, de wegen, de gebouwen en het landschap. Daarnaast bevat de Omgevingsvisie ook alle sociale aspecten die hierbij horen. Het is van belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving (inclusieve samenleving) en we willen blijven werken aan het verbeteren van onze welvaart en het gezonder en veiliger maken van onze leefomgeving.

Het is de taak van de provincie om de balans te bewaken tussen de opgaven, dilemma’s en uitdagingen die op ons afkomen. En tegelijkertijd de provincie aantrekkelijk, leefbaar en economisch competitief te houden. Dat is nog een hele puzzel!

Koersdocument geeft richting aan visie

Het Koersdocument geeft richting aan de Omgevingsvisie en -verordening, zowel thematisch als gebiedsgericht. In het Koersdocument ‘Koersen met kwaliteit’ (pdf, 19 MB) staan de thema’s waarvoor de provincie zich de komende decennia wil inzetten en waarvoor samenwerking wordt gezocht. Zoals: het groeiende aantal inwoners, de aantrekkende economie, bereikbaarheid, de energietransitie, de transitie in de landbouw en de noodzakelijke aanpassingen vanwege klimaatverandering. En er wordt richting gegeven aan de gebiedsgerichte uitwerking voor de verschillende regio’s in de provincie.

Van Koersdocument naar visie

In 2019 hebben we het Koersdocument uitgewerkt tot een concept Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening voor de provincie Utrecht. Deze concept Ontwerpen zijn in december 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten vervolgens de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening vastgesteld. In de Omgevingsvisie komen veel opgaven en belangen samen. Daarom vragen we niet alleen om input aan deskundigen bij provincie, gemeenten en waterschappen, maar geven we ook anderen de kans om mee te denken en -praten, zoals: inwoners, ondernemers, diverse maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Deze participatie vinden wij enorm belangrijk.