Zienswijze indienen

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld:

•    de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Voordat Provinciale Staten van de provincie Utrecht dit document (begin 2022) vaststellen, willen zij eerst iedereen de gelegenheid geven de stukken in te zien en erop te reageren. Daarom lag de Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2022.

Wat gebeurt er met de ingezonden zienswijzen?

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Alle indieners van zienswijzen krijgen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op de concept Nota van Beantwoording in een bijeenkomst met Provinciale Staten. Zij ontvangen hierover te zijner tijd bericht.

De concept Nota van Beantwoording wordt betrokken bij de besluitvorming door Provinciale Staten. Begin 2022 stellen Provinciale Staten de definitieve Nota van Beantwoording vast.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de documenten die ter inzage lagen? Kijk bij de veelgestelde vragen, misschien staat uw vraag daarbij.

Zienswijzen

Snel naar

 • Zienswijze indienen

  Van 1 juni tot en met 12 juli 2021 kon iedereen reageren op de documenten die ter inzage liggen, op één van de volgende manieren:

  1.    online via een ‘zienswijze-formulier’

  Het zienswijze-formulier vindt u op provincie-utrecht.nl/terinzage.

  2.    digitaal via e-mail

  Stuur uw zienswijze aan: zienswijze.ogv@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

  3.    schriftelijk via een brief

  Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier Omgevingsvisie de heer R.J. Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres (indien mogelijk).

  4.    mondeling op de hoorzitting

  Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 5 juli 2021 van 19:00 tot 22:00 uur, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is deze hoorzitting online via Microsoft Teams. U moet zich hiervoor aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u de hoorzitting digitaal kunt bijwonen. U kunt zich aanmelden door te bellen met de statengriffie: 030 258 2367 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
  Let op, deze hoorzitting is niet bedoeld voor het mondeling toelichten van uw schriftelijke zienswijze. Voor het toelichten van zienswijzen organiseren Provinciale Staten een hoorzitting tijdens het vaststellingsproces van de Ontwerp Omgevingsverordening begin 2022.

 • Tips voor het indienen van een zienswijze

  • Houd uw zienswijze beknopt en helder. Hoe concreter uw zienswijze, hoe gerichter u antwoord krijgt.
  • Vermeld om welk artikel (of artikelen) van de Omgevingsverordening uw zienswijze gaat.
  • Wij verzoeken u om u te richten op de gewijzigde onderwerpen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening die recent vastgesteld is. De wijzigingen kunt u vinden in de Verschillentabel.