Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de (interim) Omgevingsverordening staan de juridische regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Provinciale Staten hebben de Omgevingsvisie, de interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het bijbehorende Milieueffectrapport (planMER) op 10 maart 2021 vastgesteld. Dat betekent dat de provincie Utrecht - vooruitlopend op de Omgevingswet - vanaf 1 april 2021 aan de slag kan met de uitvoering van het omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening. Bij deze vaststelling zijn een aantal visies, verordeningen en een besluit ingetrokken.

Snel naar

Omgevingsvisie.

Vervolg

De eerder opgestelde Omgevingsverordening die wél onder de Omgevingswet in werking kan treden, is geüpdatet. Deze lag van 1 juni t/m 12 juli 2021 ter inzage en is op 30 maart 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. De Omgevingsverordening treedt in werking onder de Omgevingswet.