Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het Milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Interim Omgevingsverordening vastgesteld. Dit heeft te maken met het uitstel van de Omgevingswet. Van 22 september t/m 2 november 2020 lagen de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Er zijn in totaal 175 zienswijzen ingediend.

Vervolg

Op basis van de ontvangen zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten begin 2021 een concept Nota van Beantwoording vast. In februari 2021 bespreken Provinciale Staten de concept Nota van beantwoording, Omgevingsvisie, Interim Omgevingsverordening en het planMER en stellen deze naar verwachting in maart 2021 vast. De Omgevingsvisie en de Interim verordening treden dan in april 2021 in werking.

Vervolgens stellen GS een Ontwerp Omgevingsverordening voor werking onder de Omgevingswet op. Deze ligt in juni en juli 2021 ter inzage en kan vervolgens eind 2021 worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan in werking treden zodra de Omgevingswet van kracht wordt, naar verwachting op 1 januari 2022.

Snel naar