Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het milieueffectrapport.

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpen van de Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld. Nu de digitalisering gereed is, kunt u de ontwerpen en het planMER (hieronder) online inzien.

Ter inzage

De terinzagelegging vindt na de zomer van 2020 plaats. De stukken die dan ter inzage worden gelegd, zijn de Ontwerp Omgevingsvisie, het milieueffectrapport en een interim Omgevingsverordening. Doordat de Omgevingswet een jaar later dan gepland - dus op 1 januari 2022 - in werking treedt, is er namelijk een interim Omgevingsverordening nodig ter overbrugging. Let op: de Omgevingsverordening die nu online staat, wordt dus nog vervangen door de interim Omgevingsverordening.

Snel naar

 • voorkant_visie_voor_landingspagina.png

  Ontwerp Omgevingsvisie

  In de Ontwerp Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken.

  Bekijk de folder over de Omgevingsvisie voor een eerste indruk.

 • voorkant_verordening_voor_landingspagina.png

  Ontwerp Omgevingsverordening

  In de Ontwerp Omgevingsverordening staan de regels die nodig zijn om het beleid uit de Omgevingsvisie uit te voeren. In de Omgevingsverordening zijn alle regels voor de leefomgeving samengebracht en we zijn van zo’n 20 verordeningen naar één verordening gegaan. Dit moet het voor iedereen eenvoudiger maken om te zien welke regels waar gelden.

 • milieugevolgen_546x182.jpg

  Milieueffectrapport (planMER)

  De keuzes die we voor de toekomst maken kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Daarom hebben we tegelijkertijd met het opstellen van de Omgevingsvisie een milieueffectrapport (planMER) laten opstellen door een adviesbureau. Hiermee zorgen we er voor dat het aspect milieu volwaardig mee kan wegen in de besluiten die we nemen voor de Omgevingsvisie.

  Bekijk de folder over het milieueffectrapport voor een eerste indruk.