Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het Milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Interim Omgevingsverordening vastgesteld. Dit heeft te maken met het uitstel van de Omgevingswet.

Terinzagelegging en informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020* ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Heeft u vragen over de documenten die ter inzage liggen? Kijk bij de veelgestelde vragen, misschien staat uw vraag daarbij. Of kom naar een van de informatieavonden om uw vragen te stellen. Op 28 en 29 september zijn er online informatieavonden en op 8 en 12 oktober zijn er informatieavonden op locatie. Voor de informatieavonden moet u zich aanmelden.

* Op de provinciepagina in de huis-aan-huisbladen (verschijningsdatum rond 16 september) is bij de terinzagelegging per abuis een verkeerde einddatum vermeld. De terinzageperiode duurt 6 weken en is van 22 september t/m 2 november 2020.

Snel naar

Vervolg

Op basis van de zienswijzen die binnenkomen tijdens de terinzagelegging, stellen Gedeputeerde Staten begin 2021 een Nota van Beantwoording op. In februari 2021 bespreken Provinciale Staten de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER en stellen deze in maart 2021 vast. De Omgevingsvisie en de Interimverordening treden dan in april 2021 in werking.

In juni en juli 2021 ligt de Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage, die vervolgens eind 2021 kan worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan van kracht worden zodra de Omgevingswet in werking treedt (op 1 januari 2022).