Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het milieueffectrapport.

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpen van de Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld. Nu de digitalisering gereed is, kunt u de ontwerpen en het planMER (hieronder) online inzien.

Interimverordening

Doordat de Omgevingswet een jaar later dan gepland - dus op 1 januari 2022 - in werking treedt, is er ter overbrugging een interim Omgevingsverordening nodig. Let op: de Omgevingsverordening die nu (hieronder) online staat, wordt dus nog vervangen door de Interimverordening.

Terinzagelegging en informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Interimverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Op 28 en 29 september zijn er digitale informatieavonden en op 8 en 12 oktober zijn er informatieavonden op locatie. Op de informatieavonden is er is gelegenheid tot vragen stellen. In september publiceren we meer informatie over de terinzagelegging, de informatieavonden en het indienen van een zienswijze.

Snel naar