Zienswijze indienen

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld:

•    de Ontwerp Omgevingsvisie
•    de Ontwerp Interim Omgevingsverordening

•    het Milieueffectrapport (planMER)

Voordat Provinciale Staten van de provincie Utrecht deze documenten (in maart 2021) vaststellen, willen zij eerst iedereen de gelegenheid geven de documenten in te zien en erop te reageren. Daarom liggen deze documenten 6 weken ter inzage, van 22 september tot en met 2 november 2020.

Uw zienswijze indienen

Snel naar

 • Hoe dient u een zienswijze in?

  Van 22 september tot en met 2 november 2020 kan iedereen reageren op de documenten die ter inzage liggen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  1.    online via een ‘zienswijze-formulier’

  Het zienswijze-formulier vindt u (vanaf 22 september!) op provincie-utrecht.nl/terinzage.

  2.    digitaal via e-mail

  Stuur uw zienswijze (vanaf 22 september) aan: zienswijze.ogv@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

  3.    schriftelijk via een brief

  Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier Omgevingsvisie de heer R.J. Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres (indien mogelijk).

  4.    mondeling op de hoorzitting

  Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 26 oktober 2020 van 19:00 tot 22:00 uur, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. De hoorzitting vindt plaats in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door te bellen met de statengriffie 06 - 53 70 44 38 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. Het is mogelijk dat de hoorzitting online wordt gehouden vanwege de coronacrisis. Op deze website houden wij u op de hoogte over de laatste stand van zaken.
  Let op, deze hoorzitting is niet bedoeld voor het mondeling toelichten van uw schriftelijke zienswijze. Voor het toelichten van zienswijzen organiseren Provinciale Staten een hoorzitting tijdens het vaststellingsproces van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening in februari/maart 2021.

 • Tips voor het indienen van een zienswijze

  • Houd uw zienswijze beknopt en helder. Hoe concreter uw zienswijze, hoe gerichter u antwoord krijgt.
  • Geef aan over welk document uw zienswijze gaat.
  • Geef het hoofdstuk en de paragraaf aan van het document waarop u een zienswijze indient.
  • Gaat uw zienswijze over de Omgevingsverordening? Vermeld dan om welk artikel (of artikelen) het gaat.

Heeft u vragen?

Bent u van plan om een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen over de documenten die ter inzage liggen? Bezoek dan één van de informatieavonden waarop we graag antwoord geven op uw vragen.

Aanmelden informatieavonden

Vanwege de coronacrisis bieden we de informatieavonden op 2 manieren aan; online en op locatie. Aanmelden voor de informatieavonden is verplicht.

online informatieavonden
•    28 september 2020, van 19:00 tot 21:30 uur.
•    29 september 2020, van 19:00 tot 21:30 uur.

informatieavonden op locatie
•    8 oktober, van 18:45 tot 22:15 uur. Locatie: Oude Magazijn, Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort.
•    12 oktober, van 18:45 tot 22:15 uur. Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Op deze website houden we u op de hoogte over de laatste stand van zaken over de informatiebijeenkomsten. Vanwege de coronacrisis is het namelijk mogelijk dat er op het laatste moment aanpassingen nodig zijn.

Wat gebeurt er met de ingezonden zienswijzen?

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Alle indieners van zienswijzen krijgen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op de concept Nota van Beantwoording in een bijeenkomst met Provinciale Staten. Zij ontvangen hierover te zijner tijd bericht.

De concept Nota van Beantwoording wordt betrokken bij de besluitvorming door Provinciale Staten. In maart 2021 stellen Provinciale Staten de definitieve Nota van Beantwoording vast.