Zienswijze indienen

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld:

•    de Ontwerp Omgevingsvisie
•    de Ontwerp Interim Omgevingsverordening

•    het Milieueffectrapport (planMER)

Voordat Provinciale Staten van de provincie Utrecht deze documenten (in maart 2021) vaststellen, willen zij eerst iedereen de gelegenheid geven de documenten in te zien en erop te reageren. Daarom liggen deze documenten 6 weken ter inzage, van 22 september tot en met 2 november 2020.

Uw zienswijze indienen

Snel naar

 • Hoe dient u een zienswijze in?

  Van 22 september tot en met 2 november 2020 kan iedereen reageren op de documenten die ter inzage liggen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  1.    online via een ‘zienswijze-formulier’

  Het zienswijze-formulier vindt u op provincie-utrecht.nl/terinzage.

  2.    digitaal via e-mail

  Stuur uw zienswijze aan: zienswijze.ogv@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

  3.    schriftelijk via een brief

  Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier Omgevingsvisie de heer R.J. Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres (indien mogelijk).

  4.    mondeling op de hoorzitting

  Tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten op 26 oktober 2020 van 19:00 tot 22:00 uur, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is deze hoorzitting online via Microsoft Teams. U moet zich hiervoor aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u de hoorzitting digitaal kunt bijwonen. U kunt zich aanmelden door te bellen met de statengriffie 06 - 53 70 44 38 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
  Let op, deze hoorzitting is niet bedoeld voor het mondeling toelichten van uw schriftelijke zienswijze. Voor het toelichten van zienswijzen organiseren Provinciale Staten een hoorzitting tijdens het vaststellingsproces van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening in februari/maart 2021.

 • Tips voor het indienen van een zienswijze

  • Houd uw zienswijze beknopt en helder. Hoe concreter uw zienswijze, hoe gerichter u antwoord krijgt.
  • Geef aan over welk document uw zienswijze gaat.
  • Geef het hoofdstuk en de paragraaf aan van het document waarop u een zienswijze indient.
  • Gaat uw zienswijze over de Omgevingsverordening? Vermeld dan om welk artikel (of artikelen) het gaat.

Heeft u vragen?

Bent u van plan om een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen over de documenten die ter inzage liggen? Kijk bij de veelgestelde vragen, misschien staat uw vraag daarbij.

Wat gebeurt er met de ingezonden zienswijzen?

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Alle indieners van zienswijzen krijgen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op de concept Nota van Beantwoording in een bijeenkomst met Provinciale Staten. Zij ontvangen hierover te zijner tijd bericht.

De concept Nota van Beantwoording wordt betrokken bij de besluitvorming door Provinciale Staten. In maart 2021 stellen Provinciale Staten de definitieve Nota van Beantwoording vast.