Utrecht en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de betekenis, toekomst en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Naar verwachting verschijnt de NOVI kort na het zomerreces van 2020. Daartoe is in juni 2019 het ontwerp van de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd. Eind april 2020 werd de Kamerbrief 'Regie en keuzes in het nationale omgevingsbeleid (NOVI)' verstuurd met aanvullende richtinggevende keuzes.
De provincie Utrecht heeft input voor de NOVI geleverd, onder andere door het indienen van bijdragen en het organiseren van gebiedsdialogen. Ook heeft de provincie Utrecht op de Ontwerp NOVI gereageerd met een zienswijze (zie onderaan deze pagina).

Samenwerken aan de opgaven

De NOVI is zelfbindend voor het Rijk, terwijl de opgaven in ons land vragen om een breed gedragen inzet en samenwerking van alle overheden. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, woningbouw en bereikbaarheid. In Omgevingsagenda’s per landsdeel, een select aantal NOVI-gebieden en gezamenlijke Rijk-regioprogramma’s worden de nationale, provinciale en gemeentelijke belangen en ambities op elkaar aangesloten.

Omgevingsagenda Noordwest

Voor de gebiedsgerichte uitvoering van de NOVI worden, in samenhang met provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies, Omgevingsagenda’s opgesteld voor de vijf landsdelen. Rijk en partijen in landsdeel Noordwest hebben afgesproken om tot een gezamenlijke Omgevingsagenda voor het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te gaan komen. Deze Omgevingsagenda brengt voor het landsdeel Noordwest in beeld wat de gedeelde opgaven van Rijk en regio zijn, wat voor deze opgaven al loopt aan Rijk-regiotrajecten en wat er aanvullend nodig is om de opgaven aan te pakken. De Omgevingsagenda Noordwest zal in principe in het Bestuurlijk Overleg MIRT van najaar 2021 worden vastgesteld.  

NOVI-gebieden

Als onderdeel van de Omgevingsagenda’s zal het Rijk in de NOVI een select aantal NOVI-gebieden aanwijzen. NOVI-gebieden zijn gebieden met essentiële, complexe en urgente opgaven met een nationaal belang waar samenwerking tussen alle overheidslagen noodzakelijk is om succesvol antwoord te geven op de opgaven. In de Ontwerp NOVI is binnen het grondgebied van de provincie Utrecht het Groene Hart genoemd als voorbeeld van een NOVI-gebied voor transitie en ontwikkeling van veenweiden.

Gezamenlijke Rijk-regioprogramma’s

Binnen het grondgebied van de provincie Utrecht lopen reeds verschillende Rijk-regioprogramma’s als het programma U Ned (MIRT), de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (Randstad en Brainport Eindhoven), de Woondeal regio Utrecht, de Regio Deals bodemdaling Groene Hart, Foodvalley en wijkaanpak Overvecht, Batau en Vollenhove. En ook het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de nominatiedossiers UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en Neder-Germaanse Limes en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Snel naar