Utrecht en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

In Nederland staan we voor een aantal complexe, omvangrijke en urgente opgaven, die zowel lokaal, provinciaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, woningbouw en bereikbaarheid. Met de Nationale Omgevingsvisie (de NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de betekenis, toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Het Rijk kan en wil niet alleen met deze opgaven aan de slag en werkt daarom samen met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken aan de opgaven

Op 20 juni 2019 is het ontwerp van de NOVI gepubliceerd. De provincie Utrecht heeft hier in samenwerking met haar regionale partners input voor geleverd, onder andere door het indienen van 'position papers' en het organiseren van gebiedsdialogen (zie de informatie onderaan deze pagina).

Het ontwerp van de NOVI heeft 20 augustus tot en met 30 september 2019 ter inzage gelegen in het Service Centrum van het Provinciehuis Utrecht en op 12 september 2019 was er een informatieavond over de (ontwerp) NOVI. De provincie Utrecht heeft eind september op het ontwerp gereageerd met een zienswijze. Deze zienswijze heeft zij in afstemming met haar regionale partners opgesteld.

Omgevingsagenda landsdeel Noordwest

De Omgevingsagenda is een instrument om de nationale doelen uit de NOVI en de regionale doelen uit de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies op elkaar aan te sluiten. In het Strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT van 23 mei 2019 hebben Rijk en partijen in landsdeel Noordwest afgesproken om een gezamenlijke Omgevingsagenda voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op te gaan stellen. Momenteel lopen er in de provincie Utrecht al verschillende trajecten die bouwstenen opleveren voor deze Omgevingsagenda. Voorbeelden hiervan zijn de integrale verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Utrecht (programma U Ned), de Woondeals voor de regio's Utrecht en Amersfoort, en de Regio Deals bodemdaling Groene Hart en Foodvalley. In het voorjaar van 2020 besluiten de bestuurlijke partners wanneer en op welke wijze deze lopende trajecten in een Omgevingsagenda Noordwest terecht komen.

NOVI-Gebieden

Er zullen in de Omgevingsagenda Noordwest ook regio’s worden opgenomen met omvangrijke en complexe opgaven, waarbij extra aandacht nodig is bij het door ontwikkelen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte werkwijze. Die gebieden worden als NOVI-gebieden (voorheen Perspectiefgebieden) benoemd. Vanuit de provincie Utrecht is ervoor gepleit om het Groene Hart en het gebied aan de zuidoostkant van de stad Utrecht (met de grootschalige ontwikkelingslocaties A12-zone, Merwedekanaalzone, Utrecht Internationaal Knooppunt XL en Utrecht Science Park / Rijnsweerd) als zodanig te benoemen (zie de informatie onderaan deze pagina).

Planning

Vaststelling van de NOVI is voorzien voor eind 2019. De Utrechtse input voor de NOVI zal zijn:

  • Voorjaar 2020: besluit start opstelling Omgevingsagenda Noordwest.

    Snel naar