Ontwerp Omgevingsverordening

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten zijn samengevoegd in 1 provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 lag van 1 juni t/m 12 juli 2021 ter inzage.

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet de provincie Utrecht beschikken over een omgevingsverordening. Hierin staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. De Interim Omgevingsverordening, die werkt op basis van huidige wetgeving is omgezet naar de Ontwerp Omgevingsverordening op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Naast deze omzetting zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening die op 1 april 2021 in werking is getreden. Het gaat onder meer om:

  • bescherming weidevogels breder dan alleen bij duurzame energie;
  • aanscherping regels voor biomassa;
  • regelgeving (reclame)borden is vereenvoudigd;
  • nieuwe kaart kleine landschapselementen;
  • aanpassing van het begrip erf in relatie tot regels voor natuurnetwerk Nederland; en
  • invulling van gereserveerde artikelen, die onder de huidige wetgeving nog niet opgenomen konden worden.

Een gedetailleerd overzicht vindt u in de verschillentabel. Een toelichting op deze wijzigingen vindt u de statenbrief over de Ontwerp Omgevingsverordening (pdf).

Bekijk de Ontwerp Omgevingsverordening

De interim verordening

Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is in 2020 besloten om een interim Omgevingsverordening op te stellen. De Omgevingsverordening kan alleen onder de nieuwe Omgevingswet werken en niet onder de huidige wetgeving. De provincie Utrecht wil zo snel mogelijk uitvoering geven aan de plannen en ambities uit de nieuwe Omgevingsvisie en heeft daarom een interim Omgevingsverordening opgesteld. Deze is op 1 april 2021 in werking getreden. Zo kan de provincie, totdat de Omgevingswet in werking treedt, toch al aan de slag met de uitvoering van het omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie.

Decentraal, tenzij...

De Omgevingswet gaat uit van het principe ‘decentraal, tenzij’. Daarbij is het in eerste instantie een taak van gemeenten om maatschappelijke opgaven te realiseren. Als gemeenten opgaven niet zelf doelmatig of doeltreffend kunnen realiseren, komt de provincie in actie om haar wettelijke taken en provinciale belangen te regelen. De provincie creëert in de Omgevingsverordening afwegingsruimte voor gemeenten. Overigens hoeft niet alles via de verordening geregeld te worden. De provincie kan ook andere instrumenten inzetten om de doelen te realiseren, zoals samenwerkingsafspraken, subsidies en programma’s.